SK Energy SK Energy

Informácie o ochrane osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť SK Energy, s.r.o., ako dodávateľ a distribútor oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny/Zmluvy o pripojeniu sú sprostredkovateľmi dodávateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa tieto spoločnosti:

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje klientov SK Energy, s.r.o. (PDF)

Spoločnosť SK Energy, s.r.o., si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Ak Dodávateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovom sídle spoločnosti (www.sk-energy.sk).

SK Energy, s.r.o.
 


IČO: 36660892
DIČ: 2022228791
DIČ DPH: SK2022228791

Račianska 153
831 54 Bratislava - mestská časť Rača


Zápis v obchodnom registri
u OS v Bratislave I, oddiel Sro
vložka 41773/B

Poruchová služba
 


221 201 139
0902 500 424


© SK Energy, s.r.o.   2022