SK Energy SK Energy

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb získavame osobné údaje zákazníkov. Chceme, aby naši zákazníci mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. V prípade, že vystupujeme ako sprostredkovateľ poverený iným prevádzkovateľom (napr. v prípade asistenčných služieb), relevantné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej informácii alebo vyhlásení.


ZÁKLADNÉ POJMY

V nasledujúcej časti uvádzame vysvetlenie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 • Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci SK Energy, s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov - SZČO).
 • Prevádzkovateľ - je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.
 • Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.
 • Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 • ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ochrana osobných údajov neznamená len ich bezpečnosť. Osobné údaje a práva našich zákazníkov chránime už od momentu, kedy navrhujeme proces ich získavania a ďalšieho používania vrátane zavedenia opatrení na opravu a aktualizáciu údajov, určenia podmienok uchovávania a likvidácie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a postupujeme v súlade s nasledujúcimi zásadami vyplývajúcimi z GDPR:

 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.
 • Obmedzenie účelu – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 • Minimalizácia údajov – použitie osobných údajov je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 • Správnosť – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne osobné údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia.
 • Minimalizácia uchovávania - uchovávanie vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
 • Integrita a dôvernosť - spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 • ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť SK Energy, s.r.o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 36660892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka 41773/B (len „SK Energy" alebo „my" v príslušnom gramatickom tvare), e-mail: sk-energy@sk-energy.sk, Zákaznícka linka: 2/212 011 39, www.sk-energy.sk spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, SK Energy taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.


  PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode "PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV"):

  a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IČO, štátna príslušnosť, údaje o úradných dokladoch);
  b) Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa);
  c) Údaje o bankovom spojení;
  d) Informácie o odbernom mieste (adresa odberného miesta, EIC odberného miesta);
  e) Informácie o využívaní produktov a služieb, najmä druhu využívaných produktov, spôsobe využívania produktov (spotreba energií, kategória odberného miesta, údaje o poskytnutých plneniach zo zmluvy);
  f) Pridelené identifikátory (zákaznícke číslo, číslo zmluvného účtu);
  g) Prihlasovacie údaje do Zákazníckej zóny (e-mail, heslo);
  h) Zvukové nahrávky hovorov na Zákazníckej linke;
  i) Informácie o výške pohľadávok a ďalšie informácie potrebné pre posúdenie kreditného rizika a platobnej schopnosti získané z verejne dostupných zdrojov;
  j) Informácie o aktivitách používateľa na Zákazníckej zóne (preferencie a záujmy používateľa);
  k) Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o určitý produkt, požiadavky, sťažnosti, reklamácie);
  l) Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s využívaním produktov a služieb alebo riešením zákazníckych požiadaviek.


  PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udelili platný súhlas.

  Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, čo znamená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

  Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

  Chceme chrániť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti (napr. vymáhať neuhradené platby, obhajovať iné právne nároky), pričom na tento účel používame osobné údaje zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmu neboli neprimerané. Ak napriek tomu majú zákazníci obavu, že spracúvanie prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu namietať.

  Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi.

  Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom SK Energy zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere.


  Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

  SK Energy spracúva osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov (napr. na zaslanie zmluvy, ak zákazník požiada o jej uzatvorenie telefonicky), na uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, dodávku elektriny, plynu a ďalších tovarov alebo služieb v závislosti od predmetu zmluvy, zabezpečenie distribúcie energií a ostatných distribučných služieb, informovanie o odstávkach energií, fakturáciu, udelenie plnej moci v procese zmeny dodávateľa energií, správu zmluvného účtu, spracovanie mandátu na inkaso v SEPA, vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka a komunikáciu so zákazníkom v ďalších záležitostiach.

  Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov. Spravidla sú používané kategórie osobných údajov uvedené v bode "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a) – f). Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy môžu byť niektoré osobné údaje ďalej spracúvané, ak existuje iný právny základ (napr. oprávnený záujem na uplatňovaní či preukazovaní právnych nárokov).


  Zákonná povinnosť

  V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:

 • spracovanie daní a vedenie účtovníctva,
 • vedenie evidencie odberateľov a sťažností odberateľov (podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov),
 • poskytovanie informácií vyberateľovi úhrady koncesionárskych poplatkov (podľa zákona č. 34/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou v znení neskorších predpisov),
 • dodávka elektriny ako dodávateľ poslednej inštancie,
 • poskytovanie informácií prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej siete v zmysle pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,
 • plnenie zákonných informačných povinností voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (vrátane alternatívneho riešenia sporov), Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR a ďalším štátnym orgánom,
 • poskytovanie informácií v rámci trestného, priestupkového a správneho konania alebo pri uplatňovaní právomoci súdmi.
 • Rozsah spracúvania osobných údajov a doba uchovávania vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.


  Oprávnený záujem

  Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týchto záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí uskutočňovať primeraným spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby očakávať v súvislosti so vzťahom voči SK Energy a tak, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých osôb. SK Energy spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu predovšetkým na nasledujúce účely:

 • Uplatňovanie a ochrana práv a riešenie sporov ohľadne práv a povinností v nadväznosti na zmluvný alebo zákonný vzťah zákazníka a SK Energy. Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a) – f), h), l), a to po dobu trvania premlčacích lehôt ustanovených právnymi predpismi, spravidla najdlhšie 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu.
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých zo zmluvy so SK Energy. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a) – f), h), l). Doba uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt. Pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú údaje zlikvidované po uplynutí 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • Posúdenie kreditného rizika, hodnotenie platobnej schopnosti zákazníka, predchádzanie podvodom a inému konaniu poškodzujúcemu záujmy SK Energy. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a), b), i). Údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov od ukončenia posledného zmluvného vzťahu so SK Energy.
 • Priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách vlastných tovarov a služieb v prípadoch, kedy existuje predpoklad, že tieto informácie zákazníka zaujímajú, nakoľko využíva podobný produkt alebo službu. Priamy marketing sa uskutočňuje len poštou alebo e-mailom (nie telefonicky), pričom zákazníci majú možnosť voči nemu kedykoľvek namietať. V prípade námietky nebudú osobné údaje ďalej použité na priamy marketing. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, informácie o využívaných produktoch. Osobné údaje sú uchovávané najdlhšie po dobu trvania zmluvného vzťahu (tzn. priamy marketing sa neuskutočňuje vo vzťahu k bývalým zákazníkom).

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených právnych základov. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektronickými prostriedkami (napr. označenie políčka vo webovom formulári). Na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (napr. biometrické údaje) a profilovanie sa vyžaduje tzv. výslovný súhlas, ktorý predpokladá väčšiu mieru zapojenia zákazníka pri udeľovaní súhlasu.

  Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný (dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udeliť) a dobrovoľný. Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas poskytnutý (čo však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

  SK Energy spracúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia platného súhlasu na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie všeobecných informácií o vlastných produktov a službách SK Energy (reklamné kampane, mimoriadne ponuky, zľavy, akcie) poštou, telefonicky alebo e-mailom. Zákazníkom sú poskytované len všeobecné informácie bez individuálneho zamerania. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a) a b). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, max. však 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu so SK Energy.
 • Poskytovanie informácií o vlastných produktoch a službách SK Energy (reklamné kampane, mimoriadne ponuky, zľavy, akcie) prispôsobené individuálnym záujmom zákazníka na základe analýzy informácií o využívaní produktov a služieb, preferencií a záujmov zákazníka (napr. prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o produkt a pod.). Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a), b), j) a k). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, max. 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu so SK Energy.
 • Prieskum spokojnosti zákazníkov s produktami a službami a ich hodnotenie za účelom zvyšovania kvality. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. a), b), e), h) a k). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, max. 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu so SK Energy. Registrácia do Zákazníckej zóny na www.sk-energy.sk. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu "KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV" písm. g). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, najdlhšie však do zrušenia registrácie.

 • ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  SK Energy získava osobné údaje predovšetkým priamo od zákazníkov ako dotknutých osôb, od štátnych orgánov a ďalších subjektov uvedených v bode "Zákonná povinnosť" a z verejne dostupných zdrojov. Ak je potrebné získať osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.


  AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES

  SK Energy nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

  Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, zákazníkovi budú poskytnuté podrobné informácie o ochrane osobných údajov v samostatnom dokumente resp. vyhlásení, pričom profilovanie sa uskutoční len na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu.

  Internetové stránky prevádzkované SK Energy (www.sk-energy.sk) používajú cookies. Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej internetovej stránke.


  PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).


  PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

  Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o spoločnosti zmluvných predajcov, tlačiarne, doručovateľov a kuriérske spoločnosti, poradenské spoločnosti a agentúry, inkasné spoločnosti, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov. Zoznam sprostredkovateľov pravidelne aktualizujeme na www.sk-energy.sk.

  SK Energy poskytuje osobné údaje zákazníkov aj štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností (pozri bod "Zákonná povinnosť").


  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

  Práva zákazníka

  Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • získať od SK Energy potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o ktoré zákazník požiada, môže SK Energy účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom),
 • aby SK Energy bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
 • právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u SK Energy bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol SK Energy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
 • právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • Možnosti uplatnenia práv

  S cieľom chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla
 • e-mailom na adrese: sk-energy@sk-energy.sk
 • Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzory žiadostí, ktoré dostupné na www.sk-energy.sk.

  V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

  Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.


  ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

  V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to poštou na SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava.


  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tento dokument s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádza informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené SK Energy v dokumentácii určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre) v rozsahu a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


  Vzory žiadostí

 • Žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov (PDF)
 • Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o prístup osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o obmedzenie spracúvania osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o prenos osobných údajov (PDF)


 • ZMLUVNÉ SPOLOČNOSTI SPRACÚVAJÚCE OSOBNÉ ÚDAJE

  Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje zákazníkov SK Energy, s.r.o.

  SK Energy, s.r.o.
   


  IČO: 36660892
  DIČ: 2022228791
  DIČ DPH: SK2022228791

  Račianska 153
  831 54 Bratislava - mestská časť Rača


  Zápis v obchodnom registri
  u OS v Bratislave I, oddiel Sro
  vložka 41773/B

  Poruchová služba
   


  221 201 139
  0902 500 424


  © SK Energy, s.r.o.   2021